TH | EN 


ประวัติความเป็นมา


     


      ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และได้รับอนุมตัให้จัดตั้งเป็น ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ นับเป็นภาควิชาที่ ๔ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่

      ในระยะแรกได้เน้นการผลิตบัณฑติระดับปริญญาตรี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้บัณฑติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับในวงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม
ต่อมาได้ขยายการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑติในระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มขึ้นโดยเปิดสอนการศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ดังนี้ 


  • พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
  • พ.ศ. ๒๕๓๓ เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 
  • พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ 
     

    ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร หลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยแบ่งเป็น  

๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ หลักสูตร ๔ ปี รวม ๑๔๙ หน่วยกิตโดย จัดการเรียนการสอนเป็น 

  • แผนการศีกษาแบบปกติ
  • แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

๒. หลักสูตรระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร ๒ ปี โดยจัด การเรียนการสอนเป็น 

   -แผนการศึกษาภาคปกติ
         - แบบ ๑ ทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
         - แบบ ๒ ทําวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต และลงเรียนอย่างน้อย ๒๔ หน่วยกิตโดยเลือกได้ ๒ แขนง
         คือ   แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง   แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างยังยัน 

-แผนการศึกษาภาคพิเศษ   

  แบบ ๓ ทําการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต และลงเรียนอย่างน้อย ๓๐ หน่วยกิต โดย จัดระบบการเรียนการสอนแบบโมดลู (Modual)    

๓. หลักสูตรระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต หลักสูตร ๓ ปีทําวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต 

 

วิสัยทัศน์ภาควิชาวิศวกรรมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อส่ง เสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อมของท้องถินและประเทศชาติ อย่างยั่งยัน ได้มาตรฐานสากล มคุุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติโดยยึดมั่นในคุณธรรม

พันธกิจของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  •  ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเทียบเท่าระดับสากล เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจิรยธรรม
  •  สร้างงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสี่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยัน
  •  ให้บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ ท้องถิ่น และชุมชนทั่วไป