TH | EN 


ดาวน์โหลดเอกสาร


ใบลางาน


แบบฟอร์มเดินทาง / ทำบัตร / หนังสือรับรอง


แบบข้อตกลงร่วมการก่อนปฏิบัติงาน (Terrns of Reference, TOR)

แบบกรอกภาระงานที่ปฏิบัติแล้ว (Job Achieverment, JA)


แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น


บัญชีการพิจารณาขอเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง


แบบฟอร์มอื่นๆ


แบบฟอร์มงานด้านไอที

สำหรับนักศึกษา

 

การทำโครงงาน


การทำปริญญานิพนธ์


ระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องกับนักศึกษา