วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร

        สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการบูรณาการของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การรีไซเคิลของกลับมาใช้งานใหม่เพื่อลดขยะ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อความปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ น้ำ อากาศ และดิน 

        สิ่งที่ได้เรียนคือความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมมลพิษ ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา ศึกษาระบบระบายน้ำ ศึกษาเรื่องสุขาภิบาลอาคาร การจัดการก๊าซเรือนกระจก โลกร้อน เป็นต้น พร้อมทั้งยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง การป้องกันมลพิษ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย


จุดเด่นของเรา 

  1. อาจารย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความเข้าใจนักศึกษา จบปริญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก
  2. มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติ 
  3. เน้นให้มีการฝึกปฎิบัติโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้โปรแกรมที่ทันสมัย สามารถใช้งานการทำงานได้จริง
  4. สอนให้มองเห็นภาพรวมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการแทนที่จะมองการบำบัดที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว และมีการสอนในหลักการจัดการแบบบูรณาการที่ทันสมัย เช่น Circular Economy (CE)
  5. มีมหาวิทยาลัยและคณะมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อยู่และเรียนอย่างมีความสุข

     ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร หลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยแบ่งเป็น  

๑. หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ หลักสูตร ๔ ปี รวม ๑๔๙ หน่วยกิตโดย จัดการเรียนการสอนเป็น 

  • แผนการศีกษาแบบปกติ
  • แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 

๒. หลักสูตรระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตร ๒ ปี โดยจัด การเรียนการสอนเป็น 

   -แผนการศึกษาภาคปกติ
         - แบบ ๑ ทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต
         - แบบ ๒ ทําวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต และลงเรียนอย่างน้อย ๒๔ หน่วยกิตโดยเลือกได้ ๒ แขนง
         คือ   แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง   แขนงวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างยังยัน 

-แผนการศึกษาภาคพิเศษ   

  แบบ ๓ ทําการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต และลงเรียนอย่างน้อย ๓๐ หน่วยกิต โดย จัดระบบการเรียนการสอนแบบโมดลู (Modual)   

๓. หลักสูตรระดับปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณั ฑิต หลักสูตร ๓ ปีทําวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต