หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565


วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร

          วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านฟิสิกส์เคมีและชีววิทยาในการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในการลดการเกิดของเสีย การสร้างประโยชน์จากของเสียโดยเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบหรือทรัพยากร การบำบัดจัดการของเสีย รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์รวมผ่านการใช้เครื่องมือและระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA) และรอยเท้านิเวศน์ (Ecological Footprint) เป็นต้น การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศตามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) และสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ ตั้งโจทย์ ออกแบบ เพื่อทำงานวิจัย รวมถึงการแปลงผลข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สามารถออกแบบองค์ประกอบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึงความเหมาะสมทางวิชาชีพ กรอบกฎหมาย จรรยาบรรณ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และความปลอดภัย สามารถสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้
 
จุดเด่นของเรา
  1. มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนงของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทำให้นักศึกษามีแนวทางในการเลือกทำวิทยานิพนธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาและสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
  2. มีระบบการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผ่านการสัมมนาในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการทำวิทยานิพนธ์รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับสูงได้
  3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาปัญหาจริง และมีโอกาสในการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียน
  4. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
 
รูปแบบการเรียนในหลักสูตรและค่าเทอม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เปิดสอน 3 รูปแบบ โดยทั้ง 3 รูปแบบมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ดังนี้
  1. แบบ 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 36 หน่วยกิต) ค่าเทอม 25,000 บาทต่อเทอม
  2. แบบ 2 (เรียนกระบวนวิชา 24 หน่วยกิต และ ทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) ค่าเทอม 25,000 บาทต่อเทอม สามารถเลือกเรียนได้ 2 แขนงคือ แขนงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง และ แขนงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  3. แบบ 3 (เรียนเสาร์-อาทิตย์) เรียนกระบวนวิชา 30 หน่วยกิต และทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ค่าเทอม 40,000 บาทต่อเทอม
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม ออกแบบและควบคุมระบบ
  2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  3. อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  4. ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  5. ผู้ควบคุมมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม| คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา |


| โครงสร้างหลักสูตร |