หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร
        วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางด้านฟิสิกส์เคมีและชีววิทยาในการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในการลดการเกิดของเสีย การสร้างประโยชน์จากของเสียโดยเปลี่ยนให้เป็นวัตถุดิบหรือทรัพยากร การบำบัดจัดการของเสีย รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์รวมผ่านการใช้เครื่องมือและระบบมาตรฐานต่างๆ เช่น การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA) และรอยเท้านิเวศน์ (Ecological Footprint) เป็นต้น การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศตามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (climate change) และสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเป็นนักวิจัยอิสระที่สามารถตั้งโจทย์วิจัย ระบุความสำคัญ ออกแบบและทำการทดลอง วางแผนงานวิจัย การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล รวมถึงประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานวิจัยได้ สามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์องค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยเพื่อมุ่งเน้นสู่การนำไปใช้งานจริง สามารถสื่อสารและทำงานเป็นทีมได้
 
จุดเด่นของเรา
  1. มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายแขนงของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทำให้นักศึกษามีแนวทางในการเลือกทำวิทยานิพนธ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาและสามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
  2. มีระบบการส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาผ่านการสัมมนาในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับคำแนะนำและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการทำวิทยานิพนธ์รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับสูงได้
  3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการศึกษาปัญหาจริง และมีโอกาสในการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียน
  4. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
 
รูปแบบการเรียนในหลักสูตรและค่าเทอม
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีรูปแบบเดียว โดยรับเฉพาะผู้สมัครที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยไม่มีการเรียนกระบวนวิชา จะมีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต ค่าเทอม 30,000 บาทต่อเทอม ใช้ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  1. วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนักวิจัยในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  3. อาจารย์ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  4. นักวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบระบบบำบัดและจัดการสิ่งแวดล้อม
  5. ผู้จัดการโครงการสิ่งแวดล้อม| คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา |


| โครงสร้างหลักสูตร |