หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการบูรณาการของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การรีไซเคิลของกลับมาใช้งานใหม่เพื่อลดขยะ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อความปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ น้ำ อากาศ และดิน

สิ่งที่ได้เรียนคือความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมมลพิษ ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา ศึกษาระบบระบายน้ำ ศึกษาเรื่องสุขาภิบาลอาคาร การจัดการก๊าซเรือนกระจก โลกร้อน เป็นต้น พร้อมทั้งยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง การป้องกันมลพิษ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

 

จุดเด่นของเรา

 1. อาจารย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความเข้าใจนักศึกษา จบปริญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

 2. มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติ

 3. เน้นให้มีการฝึกปฎิบัติโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้โปรแกรมที่ทันสมัย สามารถใช้งานการทำงานได้จริง

 4. สอนให้มองเห็นภาพรวมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการแทนที่จะมองการบำบัดที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว และมีการสอนในหลักการจัดการแบบบูรณาการที่ทันสมัย เช่น Circular Economy (CE)

 5. มีมหาวิทยาลัยและคณะมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อยู่และเรียนอย่างมีความสุข

 

ปรัชญาของหลักสูตร

     ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้และทักษะรอบด้าน สามารถปฎิบัติงานได้จริง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความสามารถบริหารจัดการแบบองค์รวม สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถในการปรับตัวเรียนรู้ด้วยตัวเองให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน พร้อมทำประโยชน์แก่สังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และควบคุมการเดินระบบ

 2. ข้าราชการ อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทางราชการ

 3. พนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานทางราชการ

 4. พนักงานในหน่วยงานเอกชน บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม

 5. ผู้ประกอบการอิสระในตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม

 6. ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 7. ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  วัตถุประสงค์หลักสูตร (Program educational objectives, PEOs)

            In harmony with Chiang Mai University’s and the Faculty of Engineering’s missions, the program educational objectives (PEOs) of the Environmental Engineering program are defined to produce graduates who are expected to

  1. Able to encompass all fields of environmental engineering work and conduct self-learning and adaptation to new innovation and change.

  2. Able to conduct professional design, operation and show management and teamwork skills in environmental engineering work and systematic problem solving with application of new appropriate technology.

  3. Able to conduct integrated environmental and sustainability management with consideration on environmental, socio-economic, moral and ethic.

            These program educational objectives lead to the development of both hard and soft skills which are important for the long-term development of technical competency and professional capabilities in mechanical engineering profession. Leadership and life-long learning are key elements of the program as suggested by potential constituents, they are therefore included and retained in the program educational objectives. Meaningful keywords such as “team leaders” and “systematic self-study” are also applied to formulate the program educational objectives.

  ผลลัพธ์การศึกษาของนิสิตนักศึกษา (Student Outcomes, SO)

  The Environmental Engineering program is an outcome-based education program whose student outcomes are defined based on the ABET criteria for the long-term development of technical competency and professional capabilities in Environmental engineering profession.

  SO-1 An ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principles of engineering, sciences, and mathematics.

  SO-2 An ability to apply engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors.

  SO-3 An ability to communicate effectively with a range of audiences.

  SO-4 An ability to recognize ethical and professional responsibilities in engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economics, environmental, and societal contexts.

  SO-5 An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals plan tasks, and meet objectives.

  SO-6 An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze, and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions.

  SO-7 An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies.
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต |