หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนเกี่ยวกับอะไร

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการบูรณาการของหลักการทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การรีไซเคิลของกลับมาใช้งานใหม่เพื่อลดขยะ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อความปลอดภัยและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีควบคู่กันไป รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ น้ำ อากาศ และดิน

สิ่งที่ได้เรียนคือความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ อากาศ และของเสีย การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อควบคุมมลพิษ ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปา ศึกษาระบบระบายน้ำ ศึกษาเรื่องสุขาภิบาลอาคาร การจัดการก๊าซเรือนกระจก โลกร้อน เป็นต้น พร้อมทั้งยังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง การป้องกันมลพิษ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

 

จุดเด่นของเรา

 1. อาจารย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความเข้าใจนักศึกษา จบปริญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

 2. มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฎิบัติ

 3. เน้นให้มีการฝึกปฎิบัติโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้โปรแกรมที่ทันสมัย สามารถใช้งานการทำงานได้จริง

 4. สอนให้มองเห็นภาพรวมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการแทนที่จะมองการบำบัดที่ปลายทางเพียงอย่างเดียว และมีการสอนในหลักการจัดการแบบบูรณาการที่ทันสมัย เช่น Circular Economy (CE)

 5. มีมหาวิทยาลัยและคณะมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อยู่และเรียนอย่างมีความสุข

 

ปรัชญาของหลักสูตร

     ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้และทักษะรอบด้าน สามารถปฎิบัติงานได้จริง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความสามารถบริหารจัดการแบบองค์รวม สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถในการปรับตัวเรียนรู้ด้วยตัวเองให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน พร้อมทำประโยชน์แก่สังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. วิศวกรที่ปรึกษาด้านการออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และควบคุมการเดินระบบ

 2. ข้าราชการ อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทางราชการ

 3. พนักงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานทางราชการ

 4. พนักงานในหน่วยงานเอกชน บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม

 5. ผู้ประกอบการอิสระในตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม

 6. ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 7. ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต |